• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

Política de privacitat

 

Dades sol·licitades

Per accedir a alguns dels espais del web caldrà facilitar determinades dades personals
que seran tractades de forma automatitzada. Aquestes dades estan emmagatzemades en
fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la
titularitat dels Amics del Moviment Quart Món Catalunya.
El responsable del fitxer (Associació Amics del Moviment Quart Món Catalunya) es
compromet a complir amb el deure de secret contemplat a l’art. 10, de la LOPD,
respecte de les dades contingudes al fitxer.

Exercici dels drets. Habeas data

El titular de les dades té la possibilitat d’exercir en qualsevol moment el dret d’accés,
rectificació, cancel·lació o oposició, respecte a que totes les seves dades constin
emmagatzemades en el fitxer “Quart Món”. Els drets esmentats podran ser exercits
mitjançant correu postal a: c/Clot 21 08018 de Barcelona, o per correu
electrònic a info@amicsquartmon.org. En ambdós casos, el titular de les dades haurà
d’adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia del seu DNI.

Objectius de la recollida de dades

D’acord amb l’art. 5, de la LOPD, s’informa a l’usuari que les seves dades seran
incorporades en fitxers dels quals és responsable els Amics del Moviment Quart Món
Catalunya, amb la finalitat de gestionar la pàgina web, així com tramitar els dubtes,
consultes i inscripcions.
Quan es sol·liciti la complementació d’un formulari en el què es recullin dades de
caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i
direcció del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat
del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, certificació, cancel·lació i oposició al
tractament de les seves dades.
Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a la fundació a trametre’ls
informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i
serveis que dóna; en el supòsit que no vulguin rebre l’esmentada informació només
caldrà notificar-ho via correu electrònic a quartmon@yahoo.es en qualsevol moment.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari haurà de complementar els formularis amb dades verdaderes, exactes,
completes i actuals. En cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra
persona, s’entendrà que en té el consentiment exprés, i que ella ens atorga autorització
per fer el tractament descrit anteriorment. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol
dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa
de la complementació del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no
actualitzades.
L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de
mantenir-les degudament actualitzades.