• c/Clot 21-23, baixos. 08018, Barcelona
  • +34 635 886 930

Política de privacitat

 

1. Introducció.

Mitjançant aquest Avís Legal i Política de Privadesa, Amics del Moviment Quart Món Catalunya, domiciliada a Barcelona, al carrer Clot 21, baixos, Loc. 2, informa de la seva política de privadesa i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats i que es troben emmagatzemats en el fitxer “Quart Món” localitzat en el servidor principal de l’Associació.

2. Titularitat del fitxer “Quart Món”.

• Titular: Associació Amics del Moviment Quart Món Catalunya
• Domicili Social: Carrer Clot 21, 08018. Barcelona
• CIF: G-61695052
• Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el No. 20726
• Adreça de correu electrònic: ino@amicsquartmon.org

3. Protecció de dades.

3.1. Responsable del Tractament.
Les dades personals emmagatzemades seran objecte de tractament exclusiu de l’entitat Associació Amics del Moviment Quart Món Catalunya que actua com Responsable del Tractament de dades.
L’usuari podrà proporcionar-nos, de forma voluntària, informació de caràcter personal, bé, a través de determinats formularis de recollida de dades incloses en les diferents seccions de la web, o bé mitjançant formularis escrits i adreces de correu electrònic habilitades a aquest efecte.

3.2. Finalitats del tractament de les dades personals.
En general, la recollida i tractament de les seves dades personals té com a finalitats les que a continuació es relacionen:
a) Poder contactar amb l’usuari per enviar la memòria anual i altres notícies d’activitats o projectes de l’associació.
b) Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;
c) Gestionar les tasques bàsiques d’administració;
d) Tractament anònim de les dades per ús estadístic relacionat amb la planificació i avaluació de les activitats de l’associació.

4. Drets dels interessats.

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a Amics del Moviment Quart Món Catalunya, mitjançant sol•licitud a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte: info@amicsquartmon.org, o a l’adreça postal: Amics del Moviment Quart Món Catalunya, Carrer Clot 21, 08018, Barcelona, adjuntant en tot cas, fotocòpia del D.N.I o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la seva identitat, i especificant el dret que desitja exercir.
L’interessat podrà a qualsevol moment posterior, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades a cada moment vigent, revocar l’autorització concedida per al tractament de les dades personals.
L’interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Amics del Moviment Quart Món Catalunya el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
L’usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

5. Termini de conservació de les dades.

Emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura en què la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser recaptada, i segons la base jurídica del tractament d’aquesta.
Mantindrem les dades personals mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel•lació i/o limitació del tractament de les dades personals.
Amics del Moviment Quart Món Catalunya, complirà el que es disposa en la normativa vigent quant al deure cancel•lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la fi o les finalitats pels quals va ser recaptada, bloquejant la mateixa, amb la finalitat de poder atendre a les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Una vegada transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

6. Informació que recaptem de les visites a la web.

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris/es que visiten la nostra web, ja sigui perquè ens la facilita l’usuari de forma activa o perquè es troba simplement navegant a la nostra pàgina web. La informació que recaptem inclou l’adreça del protocol d’Internet (IP) del dispositiu que usa l’usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés, l’adreça d’Internet de la web per la qual accedeix l’usuari i també informació sobre com utilitzes la nostra web.
Aquesta informació la utilitzem per saber el temps de càrrega de la nostra web, com s’utilitza, el nombre de visites i el tipus d’informació que més consulta l’usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem fallades o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment de la nostra web.

7. Menors d’edat.

Els menors de 16 anys no hauran de donar cap informació personal sense el consentiment del seu pare o tutor. Amics del Moviment Quart Món Catalunya, no és responsable de cap informació personal donada pels menors de 16 anys sense l’autorització oportuna. Aquesta informació tindrà el mateix tractament de privadesa que la resta de dades personals que disposem.

8. Mesures de seguretat.

Amics del Moviment Quart Món Catalunya, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerides per la normativa vigent, en funció del tipus d’informació tractada.

9. Cookies.

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-li a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti.
Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte. Per a més informació consulti la nostra “Política de Cookies”.

10. Drets de Propietat Intel·lectual.

La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions albergats en la pàgina web: http://www.amicsquartmon.org qualsevol que sigui el seu format i característiques, són titularitat dels Amics del Moviment Quart Món Catalunya. Aquest contingut, no podrà ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de qualsevol altre procediment de difusió, que no hagi estat expressament i prèviament autoritzat. Amics del Moviment Quart Món Catalunya es reserva l’exercici de les accions judicials que li assisteixin enfront dels qui vulnerin els drets de la seva titularitat als quals s’ha fet referència.

11. Modificacions.

Amics del Moviment Quart Món Catalunya es reserva el dret a modificar el present Avís Legal i Política de Privadesa per adaptar novetats legislatives o jurisprudencials.

12. Legislació i Fur Aplicable.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el tractament de dades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents d’acord amb la legislació que resulti d’aplicació.
En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present document sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d’aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul•litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present.